+31 6 51 89 77 12 pjmkivits@gmail.com

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Voorliggende privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door DMSB B.V., ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 76174638, waaronder de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de website www.DMSB.nl (hierna: de Website).

DMSB B.V. (hierna: DMSB) respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid. Voorliggende privacyverklaring geeft inzicht in de wijze waarop DMSB persoonsgegevens verzamelt, beschermt, gebruikt en doorgeeft. Ook geeft de privacyverklaring informatie over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die DMSB over u verkrijgt, gebruikt en bewaart.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door. Door de Website te bezoeken en te gebruiken, bevestigt u dat u deze privacyverklaring heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Op de Website heeft u altijd toegang tot de laatste versie van deze privacyverklaring.

DMSB verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en andere geldende en van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens (hierna: de Wet- en Regelgeving).

 

Verwerking van persoonsgegevens door DMSB

DMSB heeft een aantal activiteiten waarbij zij persoonsgegevens verwerkt. Zo beheert DMSB een database met gegevens van klanten, kernleden, business partners en leveranciers. Ook verwerkt DMSB persoonsgegevens in het kader van haar Website door het plaatsen van cookies en organiseert DMSB evenementen.

De activiteiten van DMSB zijn nader omschreven en toegelicht op de Website. Indien u meer informatie wenst over de (invulling van) de activiteiten van DMSB, verwijzen wij u dan ook naar onze website www.dmsb.nl. De wijze waarop DMSB persoonsgegevens verwerkt in het kader van voornoemde activiteiten en welke rol DMSB daarbij heeft in de zin van de Wet- en Regelgeving, wordt hieronder uiteengezet.

 

De Database

DMSB beheert een database (de Database) waarin zij contactgegevens van klanten, kernleden, business partners en leveranciers opslaat teneinde het versturen van onder meer nieuwsbrieven.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt DMSB?

DMSB verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens in het kader van de database bestaande uit gegevens van klanten, kernleden, business partners en leveranciers.

DMSB verkrijgt en verwerkt deze persoonsgegevens via contacten zoals de klant, kernlid, businesspartner of via de leverancier.

 

Hoe verzamelt DMSB de persoonsgegevens?

DMSB krijgt de hiervoor genoemde persoonsgegevens aangeleverd van klanten, kernleden, business partners of leveranciers waarmee zij samenwerkt alsmede via aanmeldingen via de Website of nieuwsbrieven. Het is niet gebruikelijk dat DMSB persoonsgegevens op een andere wijze verzamelt.

 

Wat doet DMSB met de persoonsgegevens?

DMSB verwerkt de persoonsgegevens die zij krijgt aangeleverd in het kader van de Database, voor het opzetten, gebruiken, beheren en toegankelijk maken van de Database. DMSB verricht onder andere de volgende activiteiten met persoonsgegevens:

 • Verzamelen;
 • Vastleggen;
 • Ordenen / sorteren;
 • Bewaren;
 • Bijwerken;
 • Raadplegen etc.

 

Voor welke doeleinden verwerkt DMSB de persoonsgegevens?

Het overkoepelende doeleinde waarvoor DMSB persoonsgegevens verwerkt, is het op een optimale manier kunnen informeren van klanten, kernleden, business partners en leveranciers.

Meer concreet hanteert DMSB de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • DMSB verzamelt persoonsgegevens om deze te kunnen opslaan in de database om zo een bruikbare en zo volledig mogelijke database te creëren;
 • DMSB ordent en sorteert de gegevens die zijn aangeleverd om het beheer en gebruik van de database zo efficiënt en praktisch mogelijk te maken;
 • DMSB bewaart en verwijdert persoonsgegevens in overeenstemming met “Bewaren van uw persoonsgegevens” van deze privacyverklaring, en
 • DMSB werkt gegevens bij, verwijdert of actualiseert gegevens indien een betrokkene daarom verzoekt op basis van zijn of haar wettelijke rechten daartoe.

 

Cookies en Web Beacons

DMSB verzamelt zelf geen persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies of web beacons op haar Website. Als u gebruik maakt van de Website kunnen echter wel cookies van derden worden geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt opgeslagen op uw computer, telefoon of ander apparaat waarmee u de Website bezoekt, zodat de Website bijvoorbeeld kan onthouden wie u bent en of wat uw voorkeurstaal is voor de Website. Web beacons zijn elektronische plaatjes die het de Website mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies, zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld.

U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren of om u te waarschuwen als deze worden geplaatst. Door het uitschakelen van cookies, of door cookies te weigeren, kan het zijn dat niet alle functies van de Website optimaal werken.

De Website kan links naar websites en services van derden bevatten, zoals links naar social media platforms. DMSB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden. Deze derden hebben elk een afzonderlijk en onafhankelijk privacyverklaring. Wij adviseren u het privacyverklaring van deze derden te lezen voordat u deze websites bezoekt of van deze diensten gebruik maakt.

 

Organiseren van events en bijeenkomsten

DMSB organiseert op regelmatige basis events en bijeenkomsten. Ook in dit verband verwerkt DMSB persoonsgegevens te weten:

 • (Bedrijfs)namen;
 • Functies; en
 • E-mailadressen.

 

DMSB gebruikt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Benaderen van partijen zoals klanten, kernleden, business partners en leveranciers met informatie over evenementen en bijeenkomsten;
 • Het verzenden van uitnodigingen;
 • Het bijhouden van gastenlijsten, en
 • Het verzenden van de nieuwsbrief.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

DMSB schakelt, waar nodig, externe partijen in om bepaalde diensten aan DMSB te verlenen, zoals IT-leveranciers en -partijen die DMSB helpen bij de organisatie van evenementen. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 • (Bedrijfs)namen;
 • Functies; en
 • E-mailadressen.

 

DMSB gebruikt deze gegevens om contact te hebben met haar leveranciers onder andere voor de volgende doeleinden:

 • Afspraken maken over onderhoud van apparatuur DMSB;
 • Organisatie van events en bijeenkomsten;
 • Het voeren van overleg over contracten met leveranciers en de uitvoering daarvan, en
 • Het plaatsen, afhandelen en of afroepen van bestellingen.

 

Bescherming persoonsgegevens

DMSB neemt diverse technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de Wet- en regelgeving te verwerken. Deze maatregelen dienen daartoe uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, aanpassing, openbaarmaking, vernietiging, diefstal of ongeautoriseerde toegang en of verwerking.

Voor deze technische beveiliging van uw persoonsgegevens heeft DMSB een gerenommeerde IT-dienstverlener ingeschakeld waarmee uitvoerige afspraken zijn gemaakt over de toepasselijke technische beveiliging.

Verder maakt DMSB geheimhoudingsafspraken met haar medewerkers. DMSB sluit geen bewerkersovereenkomsten af met externe partijen die toegang kunnen krijgen tot persoonsgegevens.

 

Locatie van de server

DMSB maakt gebruik van een server om haar informatie (waaronder persoonsgegevens) op te slaan. Deze server en back ups van deze server worden beheerd door een gerenommeerde IT-dienstverlener en bevinden zich alleen in Nederland.

 

Gegevensoverdracht

DMSB zal geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Mocht in de toekomst dit wel van toepassing zijn dan treft DMSB adequate maatregelen om te garanderen dat uitwisseling van uw persoonsgegevens altijd plaatsvindt overeenkomstig de Wet- en Regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van EU Model Contracten.

 

Bewaren van persoonsgegevens

DMSB is zich bewust van het belang van het tijdig verwijderen van persoonsgegevens. DMSB bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor DMSB de persoonsgegevens heeft verkregen en waarvoor zij de persoonsgegevens verwerkt. Het is inherent aan het doeleinde van de Database dat de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen, worden bewaard zolang de Database in stand is en blijft. Voor het overige hanteert DMSB de volgende bewaartermijnen voor de soorten persoonsgegevens die zij verwerkt.

Persoonsgegevens van bezoekers van events en bijeenkomsten:

 • Zolang als de desbetreffende personen nog werkzaam zijn bij dezelfde werkgever dan wel voor een andere werkgever in de relevante sector;
 • Zolang de desbetreffende personen nog een belang hebben om uitnodigingen te ontvangen voor events en of bijeenkomsten, en
 • Zolang als de desbetreffende personen de nieuwsbrief wensen te ontvangen of hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven van ontwikkelingen.

 

Uiteraard op voorwaarde dat deze personen geen bezwaar hebben gemaakt tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens van leveranciers:

 • Zolang DMSB een contractuele relatie heeft met de betreffende leverancier of afnemer en zolang de desbetreffende persoon nog werkzaam is bij de leverancier of afnemer in kwestie.

 

Uitoefening van rechten en contact

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u het recht daartegen bezwaar te maken en heeft u het recht om DMSB te verzoeken (i) om inzage te geven in uw gegevens, (ii) om deze gegevens te verbeteren als er fouten in zitten, (iii) om deze gegevens te verwijderen, (iv) om het gebruik van deze gegevens te beperken en (v) om uw gegevens over te laten dragen aan een andere partij.

Graag benadrukken wij dat het gebruiken van bovenstaande rechten enkel gevolgen heeft voor de toekomst. Het is namelijk niet mogelijk om gebruik (inclusief verstrekking aan derden) van uw gegevens dat (die) al heeft plaatsgevonden ongedaan te maken.

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, of vragen of klachten in dat opzicht heeft, kunt u altijd een vraag of klacht hierover indienen bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens door DMSB, kunt u daarvoor altijd contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@dmsb.nl